Монтажа нa автостакло

Уградување на сите видови на авто стакла за сите возила (теретни, превозни, товарни, комбајни, трактори..)